Klastr obecného strojírenství

cluster_label_bronzeCGMC prostřednictvím Klastru dlouhodobě podporuje inovace a růst konkurenceschopnosti podnikatelů ze strojírenských a navazujících oborů, a to prostřednictvím zavádění technologických a procesních inovací, systematického vzdělávání, rozvojem spolupráce s výzkumnými a vývojovými institucemi a posilováním mezioborových vazeb kompetentních ke strojírenství.

CGMC pro členy Klastru obecného strojírenství vytváří technické a informační zázemí, které zajišťuje příznivé podmínky pro rozvoj podnikání a inovačních aktivit koordinované sítě zapojených firem. K dosažení svých cílů zajišťuje CGMC pro členy Klastru v rámci tzv. společných projektů i individuálních služeb pro jednotlivé členy Klastru následující tři základní činnosti:

 1. Poskytování vývojové infrastruktury – CGMC provozuje 7 center sdílených služeb, vybavených specializovanými vývojovými a testovacími zařízeními, která v současnosti zajišťují vývojové služby nejen pro členy Klastru, ale i pro ostatní strojírenské podniky. Součástí těchto služeb je i zprostředkování spolupráce odborníků z partnerských univerzit na řešení konkrétních inovačních projektů členů Klastru.
 2. Kolektivní výzkum a vývoj – CGMC realizuje ve spolupráci s partnerskými univerzitami a V&V partnery společné projekty průmyslového výzkumu.
 3. Poradenství v oblasti podnikání a inovací – CGMC působí jako prostředník mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Na základě dlouhodobé klastrové spolupráce má podrobné znalosti jak o potřebách strojírenských podniků, tak o možnostech partnerských univerzit a ostatních podpůrných organizací. Tyto znalosti uplatňuje při zprostředkování spolupráce odborníků a specialistů na společných klastrových i individuálních členských inovačních projektech.
Hlavní výstupy dosavadní činnosti Klastru obecného strojírenství:
 1. Know-how  Klastru – soubor technických řešení inovací produktů a technologií v zájmových oborech Klastru, tzn. zejména strojírenská technologie, automatizace, zařízení pro měření energií. Základními principy realizované inovační strategie Klastru jsou:
  • efektivita využití vnitřních zdrojů systematickou a dlouhodobou spoluprací členů a partnerů CGMC.
  • interdisciplinární přístup k vývoji, jako cesta k inovacím vyšších řádů. Integrace strojírenství s metalurgií, plastikářským průmyslem, elektrotechnikou a informatikou, dalšími navazujícími obory.
  • kooperace a internacionalizace s vědecko-výzkumnou sférou, klíčovými obchodními i sociálními partnery.
 2. Znalostní báze Klastru  – soubor společných dat, informací a znalostí, který slouží jako zdroj aktuálních informací a inovačních podnětů
 1. Centra sdílených služeb – odborná centra Klastru vybavená specializovanými vývojovými a testovacími zařízeními, která v současnosti zajišťují vývojové služby nejen pro členy Klastru, ale i pro ostatní strojírenské podniky. Součástí těchto služeb je i zprostředkování spolupráce odborníků z partnerských univerzit na řešení konkrétních inovačních projektů. Nově bylo provedeno rozšíření stávající vývojové infrastruktury u těchto CSS:
 • Měrové a zkušební centrum – Poskytuje služby z oboru technické i elektrické metrologie.
 • Simulační a diagnostické centrum – zajišťuje simulace a modelování automatizace reálných výrobních procesů.
 • Centrum aplikované automatizace – aplikace komponent modulárního automatizačního systému.
 • Zkušebna průtokových měřičů – zajišťuje vývoj a testování průtokových měřidel a zkušebních zařízení pro měřidla.

Projekt s názvem „Rozvoj Klastru obecného strojírenství“ byl realizován v rámci OPPI program Spolupráce – Klastry II.výzva v období březen 2012 – prosinec 2014. Projekt byl ukončen.

Projekt s názvem „Klastr obecného strojírenství“ byl realizován v rámci OPPI program Spolupráce – Klastry I.výzva v období březen 2009 – únor 2012. Projekt byl ukončen.
 

Projekty spolufinancované Evropskou unií – OP PIK 2014 – 2020 – probíhající     

Projekt: Kolektivní výzkum Klastru obecného strojírenství IV

Poslední projekt Kolektivního výzkumu Klastru je složen ze dvou dílčích podprojektů, jejichž společným cílem je vytvoření podmínek pro zajištění konkurenceschopnosti členů Klastru v podmínkách konceptu Průmysl 4.0. a umožní jim tak pružně reagovat na rostoucí poptávku po průmyslové automatizaci podporující digitalizaci výroby.

Cílem řešení Podprojektu 1 je výzkum a vývoj nového principu pro automatizaci nanášení směsí na vertikální plochy, čímž dojde k dalšímu rozšíření stávajícího automatizačního modulárního systému Klastru obecného strojírenství.

Cílem řešení Podprojektu 2 je prostřednictvím výzkumu a vývoje vytvořit IIoT platformu pro vývoj, testování a provoz IoT sítí pro průmyslovou automatizaci. Bude vytvořena společná (technologicky neutrální) platforma, která umožní propojení členských produktů do komplexního výrobního systému a integruje automatizovaný výrobní proces s ostatními IT systémy koncového zákazníka (uživatele průmyslové automatizace). IIoT platforma umožní zvýšit konkurenceschopnost modulárního automatizačního systému klastru (a potažmo zapojených členů klastru, kteří ji využívají) a umožní vstup na nový trh Průmysl 4.0.

Předpokládané ukončení projektu: červen 2021

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, a to v rámci OPPIK, program Spolupráce – Klastry – V. výzva.

Projekt: Cloudové výpočetní centrum Klastru obecného strojírenství

Cílem projektu je rozšíření infrastruktury stávajícího datového centra Klastru obecného strojírenství pro poskytování cloudových služeb IaaS. Nové služby cloudového výpočetního centra umožní klastru a jeho členům využití technologií Průmysl 4.0 při vývoji, testování a provozu automatizačních zařízení. Integrací technologií IIoT, Big Data a Cloud Computingu do nových řešení průmyslové automatizace významně zvýšíme konkurenceschopnost našich produktů a podpoříme členské MSP v inovačních aktivitách směřujících na trh dodavatelů průmyslové automatizace pro inteligentní továrny.

Plánované ukončení projektu: červen 2020

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, a to v rámci OPPIK, program Spolupráce – Klastry – V. výzva.

Projekty spolufinancované Evropskou unií – OP PIK 2014 – 2020 – ukončené     

Projekt: Inovace automatizace kontrolních procesů

V rámci projektu byla provedena modernizace a rozšíření stávajících výrobních a technologických kapacit společnosti, pořízením CNC obráběcích strojů a digitálně-optického měřícího zařízení. Výstupem je moderní CNC pracoviště pro výrobu obráběných komponent pro inovovaná automatizační zařízení.

Projekt byl úspěšně ukončen v červnu 2018.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, a to v rámci OPPIK, program Inovace – III. výzva.

Projekt: Kolektivní výzkum Klastru obecného strojírenství

Cílem projektu byl výzkum a vývoj automatizačních prvků a technologií jako součást modulárního automatizačního systému. Kolektivní výzkum byl primárně zaměřen na automatizaci výrobních procesů ve vybraných oborech zpracovatelského průmyslu. Výstupem projektu jsou studie technického řešení automatizace procesů pro oblast strojírenství (mikromontáž), polygrafický průmysl a další obory s nároky na laboratorní prostředí.

Projekt byl úspěšně ukončen v prosinci 2018.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, a to v rámci OPPIK, program Spolupráce – Klastry – I. výzva.

Projekt: Kolektivní výzkum Klastru obecného strojírenství II.

Cílem řešení projektu byla automatizace v oblasti manipulačních procesů s využitím moderních měřicích a zobrazovacích systémů a metod. Předmětem řešení projektu kolektivního výzkumu byla automatizace manipulačních operací zásobovacího pracoviště pro vybrané obory zpracovatelského průmyslu.

Projekt byl úspěšně ukončen v prosinci 2019

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, a to v rámci OPPIK, program Spolupráce – Klastry – III. výzva.